پندهایی از دالايی لاما

July 14, 2009 at 4:59 am (Daily life, NICE TEXT)

00%20fly%20-%20parvaz

۱. به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ ودستاوردهای عظيم، به خطر کردنها و ريسکهای بزرگ محتاجند.


۲. وقتی چيزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.


۳. اين سه ميم را از همواره دنبال کن:
. محبت و احترام به خود را
. محبت به همگان را
. مسئوليت پذيری در برابر کارهايی که کرده ای


۴. به خاطر داشته باش دست نيافتن به آنچه ميجويی گاه يک شانس بزرگ است.


۵. اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی اول قواعد را بياموز.


۶. به خاطر يک مشاجره کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.


۷. وقتی دانستي که خطايی مرتکب شده ای، گامهايی را پياپی برای رفع آن خطا بردار.


۸. بخشی از هر روز خود را به تنهايی گذران.


۹. چشمان خود را نسبت به تغييرات بگشا، اما ارزشهای خود را به سادگی در برابر آنها وانگذار.


۱۰. به خاطر داشته باش گاه سکوت بهترين پاسخ است.


۱۱. شرافتمندانه زندگی کن؛ که هر گاه بيشتر عمر کرديی، با يادآوری زندگي خويش دوباره شادی را تجربه کني…


۱۲. زيرساخت زندگی شما، وجود جوي از محبت و عشق در محيط خانه و خانواده است.


۱۳. در مواقعی که با محبوب خويش ماجرا می کنی و از او گلايه داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلايه های قديم نگير.


۱۴. دانش خود را با ديگران در ميان گذار؛ اين تنها راه جاودانگی است.


۱۵. با دنيا و زندگی زمينی بر سر مهر باش.


۱۶. سالی يک بار جايی برو که تا کنون هرگز نرفته ای.


۱۷. بدان که بهترين ارتباط آن است که عشق شما به هم، از نياز شما به هم سبقت گيرد.


۱۸. وقتی می خواهی موفقيت خود را ارزيابی کنی، ببين چه را از دست داده ای که چنين را به دست آورده ای…


۱۹. در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دريا بزن.


baa tashakor az bache-haaye gorouh-e MAARSHAAL modern – aaghaaye KAAVEH 666

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: